Loading...

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.
Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia ani do nich skierowane.
Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

I.  Definicje

 1. Serwis- strona internetowa bilety.audiklub.pl
 2. Administrator- Administrator Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Audi Klub Polska zarejestrowana pod numerem Numer KRS: 000082304, z siedzibą ul. Pagórkowa nr 19 lok. 20 30-614 Kraków
 3. RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Dane osobowe(lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych(„PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;  

II.  Kto jest Administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Audi Klub Polska zarejestrowana pod numerem Numer KRS: 000082304, z siedzibą ul. Pagórkowa nr 19 lok. 20 30-614 Kraków.
W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: poczta@audiklub.pl

III.  Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie.


Okresy wskazane poniżej liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte.

Struktura wymienionych podstaw:

 • Usługa
  Podstawa Prawna
  Cel przetwarzania
  Okres przechowywania danych

 

 • Rejestracja Konta Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta Użytkownika
Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji Konta Użytkownika.

 • Sprzedaż Towarów


Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
Realizacja umowy sprzedaży tj. przyjęcie zamówienia, realizacja zamówienia, wysyłka, rozpatrywanie reklamacji.

 • Odpowiedzi na reklamacje


Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Cywilnego (uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi) oraz realizacji przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.
Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

 • Wystawianie faktur


Art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej.
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Po wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres 6 lat (dokumentacja księgowa).

 • Usługa Newsletter (marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych)


Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych za uprzednią zgodą Użytkownika.
Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej.
Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 • Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą innego kanału komunikacji


Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy, która polega na przesłaniu odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem
Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.
Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

IV.  Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • kancelarie prawne o ile Administrator będzie musiał dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 • dostawcy usług technicznych, w celu zarządzania bazą danych klientów,
 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej,
 • firmy zapewniające oprogramowanie np. fakturowe,
 • agencje reklamowe, którym może zostać powierzone wysyłanie informacji handlowych,
 • firmy kurierskie i przewozowe w celu wysyłanie zamówionego Towaru,
 • Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron (jedynie dane statystyczne),
 • Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, Pixel Meta wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam (dane statystyczne).  


Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom. Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

V. Uprawnienia Użytkowników  

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
  • sprostowania danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
  • ograniczenia przetwarzania- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
  • wniesienia sprzeciwu- każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
  • przenoszenia danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie PDF do wskazanego Administratora.
 2. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 3. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowej (Usługa Newsletter), klikając przycisk „Zrezygnuj z Usługi Newsletter”, znajdujący się w każdej informacji handlowej. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów marketingowych.
 6. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.  

VI. Pliki cookies  

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.  
 2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • cookies stałe- są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
  • cookies marketingowe - w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook Inc, tj. Piksel Meta oraz firmy Google LLC,
  • cookies analityczne - korzystamy z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analytics
 3. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Piksel Metą. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: poniższej stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
 4. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .
 5. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
 6. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 7. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 10. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 11. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:      

VII. Wtyczki mediów społecznościowych  

 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone i przekazywane linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Do zakupów dokonanych w sklepie internetowym Administrator przekazuje Kupującemu link do playlisty w serwisie YouTube. Administrator zapewnia, że przekazany link przekierowuje Kupującego na platformę YouTube jednak nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania tej strony.

VIII. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?


Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W tym celu stosujemy między innymi następujące rozwiązania techniczne podczas procesu rejestracji zakupu lub konta: algorytm hash-owania, ciąg zaburzający oraz protokół HTTPS.

IX. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia do co przetwarzania danych osobowych?

 • za pośrednictwem e-maila: poczta@audiklub.pl
 • korespondencyjnie na adres siedziby Stowarzyszenie Audi Klub Polska ul. Pagórkowa nr 19 lok. 20 30-614 Kraków

X.  Postanowienia końcowe


Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu dokumentu.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 09.08.2023 r.